Polsko-angielski słowniczek komputerowy
lp. skrót ang. polski moduł
1  keyboard Klawiatura  m 2
2    button, key Przycisk  m 2
3  Press a button Przycisnąć przycisk  m 2
4   Space   spacja m 2
5 [Esc]   Escape   wyjście, ucieczka, anulowanie, przerwanie m 2
6 [Tab]   Tabulator   przełącznik m 2
7 [F – np.:F1,F2,F3…]   function key   przycisk funkcyjny (uruchamia jakąś funkcję w programie, np. F2 – zmiana nazwy pliku/folderu) m 2
8 [Caps Lock]   Capital letters Lock   blokowanie (przełączanie) wielkich liter m 2
9 [Num Lk]   Numeric Lock   blokuje/przełącza klawiaturę numeryczną (prawa strona klawiatury - strzałki i cyfry) m 2
10 [Shift]  Shift   przesunięcie, (zaznaczanie obszarów blokowych) m 2
11 [Ctrl]   Control   kontrola (zaznaczanie kontrolowane, wybiórcze) m 2
12 [Fn]   Function (w laptopach)   przycisk funkcyjny dla specjalnych funkcji laptopa (np.: rozjaśnianie obrazu wyświetlacza) m 2
13 [Alt]   Alternative   przycisk akcji alternatywnej m 2
14 <- Backspace   cofnięcie spacji (patrz. space) m 2
15 Pause/Break   zatrzymanie, pauza m 2
16   Enter   wejście, uruchomienie, wykonanie m 2
17 [Del] / [Delete] Delete  usuń m 2
18 [Ins] / [Insert]  Insert  wstaw, dodaj, wprowadź m 2
19 [Prt Sc]   Print Screen   drukuj ekran (zapisuje bieżący obraz ekranu monitora do pamięci) m 2
20   Home / End   początek / koniec m 2
21 [Pg Dn]/[Pg Up]   Page Down / Page Up   strona w górę / strona w dół (przewijanie stron) m 2
22   operating system system operacyjny (np. Windows, Linux, Mac OS) m 2
23 file plik m 2
24   directory katalog,  folder m 2
25 window okno folderu, katalogu m 2
26   desktop pulpit m 2
27 .exe executive file plik wykonywalny m 2
28   graphic file plik graficzny m 2
29 cut wyciąć m 2
30   copy kopiować m 2
31 paste wkleić m 2
32   remove, delete usunąć m 2
33 move przenieść, przesunąć m 2
34   save zachować, zapisać, oszczędzić m 2
35 print drukować m 2
36   shutdown system zamknąć system operacyjny m 2
37 task zadanie, proces wykonywany przez system m 2
38   settings ustawienia m 2
39 set  zestaw, układ m 2
40   properties właściwości (np. pliku) m 2
41 driver sterownik - np. do jakiegoś urządzenia (kierowca) m 2
         
42 net, web, network sieć komputerowa m 7
43   download sciągać z sieci, pobierać pliki z sieci (Internetu) m 7
44 upload wysyłać pliki do sieci (na serwer) m 7
45   browser przeglądarka m 7
46 search szukać wyszukiwać m 7
47   to browse network przeszukiwać sieć m 7
48 copyright prawa autorskie m 7
49   all rights reserved wszystkie prawa zastrzeżone m 7
50 freeware wolne oprogramowanie - darmowe m 7
51   shareware, trial na próbę - ograniczona licencja m 7
52 adware (advertisement) program zawierający reklamy m 7
53   open source otwarte źródło (programu) - możliwośc zmiany źródła m 7
54 web site, web page strona internetowa m 7
55   link odnośnik na stronie www, hiperłącze m 7
56 e-mail electronic mail poczta elektroniczna m 7
57 www world wide web sieć o światowym zasięgu m 7
58 http hyper-text transfer protocol protokół transferu dokumentów hipertekstowych (stron internetowych) m 7
59 smtp simple message transfet protocol protokół wysyłania poczty e-mail m 7
60 pop post office protocol protokół odbierania poczty e-mail m 7
61 ip internet protocol protokół internetowy oraz adres komputera/sprzętu w sieci Internet m 7
62 TCP/IP transfer control protocol/internet protocol protokół kontroli transmisji w sieci - główny protokół sieciowy m 7
.
opracował Radosław Wylon - www.bte.edu.pl